Oferta terapeutyczna

 • Diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z oceną funkcji poznawczych.
 • Diagnoza spectrum autyzmu międzynarodowym testem ADOS-2
 • Diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy (alalią), afazją, afazją dziecięcą , spectrum autyzmu, obniżoną normą intelektualną, zaburzeniami neurologicznymi i chorobami genetycznymi.
 • Terapia logopedyczna grupowa osób dorosłych z afazją o różnej etiologii.
 • Diagnoza i terapia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 • Diagnoza i terapia mutyzmu, zawsze przy współpracy z psychologiem, psychiatrą. 
 • Diagnoza zagrożenia dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. 
 • Diagnoza wad wymowy  i ich terapia na bazie terapii miofunkcjonalnej.
 • Ocena funkcji prymarnych: jedzenie, picie,oddychanie.
 • Ocena odruchów orofacjalnych u niemowląt , masaż logopedyczny.
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego niemowląt, wczesna interwencja logopedyczna.
 • Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Trening trudnych zachowań dzieci i młodzieży w oparciu o terapię behawioralną i inne.
 • Diagnoza  i terapia ręki. Narzędzie diagnostyczne SOSG -Skala Oceny Sprawności Grafomotorycznych.
 • Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.
 • Kinesiotaping medyczny w logopedii i stomatologii.
 • Zawsze pisemna diagnoza ze wstępnymi zaleceniami.

 

Terapia obejmuje:

 • Trening umiejętności społecznych TUS SST dzieci, młodzieży i dorosłych; w konwencji  behawioralnej i innej.
 • Terapię behawioralną – kiedy jest terapią zalecaną z wyboru:  np. mutyzm wybiórczy, trudne zachowania w spectrum autyzmu.
 • Kształtowanie teorii umysłu  i mentalizację.
 • Rozumienie sytuacji społecznych.
 • Terapię trudnych zachowań.
 • Komunikację werbalną i alternatywną.
 • Naukę czytania metodą globalno-sylabową.
 • Terapię/pracę nad funkcjami poznawczymi, ćwiczenia prawo i lewopółkulowe.
 • Terapię ręki-m.in. kształtowanie prawidłowego chwytu, precyzji, ruchów nadgarstka….
 • Korekcję wad wymowy.
 • Masaż logopedyczny.
 • Kinesiotaping – plastrowanie dynamiczne.
 • Ćwiczenia miofunkcjonalne.
 • Ćwiczenia prawidłowego jedzenia, picia, oddychania.
 • Wygaszanie odruchów przetrwałych.
 • Badania wystandaryzowanymi bateriami testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, w tym KSRD,  Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychoruchowego dzieci pięcio- i sześcioletnich, Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży, Skala Oceny Sprawności Grafomotorycznych,  Test Uczenia się Słuchowego, SOZL, Skala Rozwoju Emocjonalnego Dzieci w wieku 3-6lat (SKaRe 3/6), Skala Ryzyka Dysleksji, międzynarodowy protokół do diagnozowania autyzmu ADOS-2 ..i inne.

Więcej o diagnozowaniu mogą Państwo przeczytać w artykule : „Diagnoza logopedyczna„.