Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  to jedna  z najlepszych metod dla dzieci dyslektycznych – w polskich realiach zbyt późno diagnozowanych-, których problem związany jest w większości z linearnością języka czytanego i pisanego. Wczesna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej umożliwia szybką diagnozę deficytów małego jeszcze dziecka i ich eliminację. Etapy nauki czytania naśladują etapy biologicznego, naturalnego rozwoju i myślenia dziecka, a każdy etap wprowadzany jest poprzez przyjazną dziecku formę zabawy i współpracy z dorosłym; uczy również zasad społecznego funkcjonowania, wyrażania i spostrzegania emocji swoich i innych ludzi, budowania wiary we własne możliwości. Dzieci zagrożone dysleksją, a pracujące tą metodą od najwcześniejszych lat,  mogą całkowicie pokonać trudności w czytaniu i pisaniu, co nie zdarza się przy metodzie tak wszechobecnej w przedszkolach i szkołach- metodzie nauki czytania poprzez głoskowanie.

Dzieci z deficytami i bez deficytów poprzez formę zabawy uczą się czytać i poprawnie komunikować. Nauka czytania tak naprawdę nie istnieje bez diagnozowania funkcji poznawczych dziecka. Deficyty : pamięci słuchowej, wzrokowej, percepcji, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, myślenia, funkcji prawo i lewopółkulowych są równocześnie kontrolowane, ćwiczone i wyrównywane. Nauka/terapia dziecka  opiera się na wiedzy  neurobiologicznej, wykorzystuje wiedzę o  neuroplastyczności mózgu, etapach odbioru, przetwarzania, przechowywania bodźców, etapach rozwoju dziecka i jego umiejętnościach,  wiedzy o uczeniu się,  szacunku wobec małego pacjenta.

Metoda krakowska, którą bardzo lubię, to kompleksowa terapia neurobiologiczna przeznaczona dla dzieci w normie od pierwszego roku życia do siedmiu lat, dla dzieci autystycznych, ze spektrum autyzmu, z deficytem intelektualnym, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dysleksją, z zagrożeniem dysleksją, deficytami funkcji poznawczych, lewopółkulowych, z nieustaloną lub skrzyżowaną lateralizacją, jest bardzo ściśle powiązana z wczesną nauka czytania- prof. J. Cieszyńskiej.  Praca metodą krakowską  może znacznie zmniejszyć deficyty poznawcze, rozwojowe, językowe, społeczne. Przy braku jakichkolwiek deficytów dzieci będą mogły rozwijać  się prawidłowo, wzmacniając i rozwijając swoje mocne strony.

Dla dzieci autystycznych, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją,  dla dzieci z obniżoną normą intelektualną, w pierwszej kolejności proponuję terapię neurobiologiczną i  nauką czytania symultaniczno- sekwencyjną. Terapia ma przyczynić się do wywołania mowy, do rozumienia jej i komunikowania się z otoczeniem, oraz do przywrócenia i stymulacji wszystkich funkcji poznawczych.Metoda ta wraz z nauką czytania daje możliwości nabycia umiejętności komunikacyjnych dzieciom, które straciły takie umiejętności, lub nigdy ich nie miały.  Metoda  jest przyjazna dla dziecka i jego rodziców; daje możliwości twórczego podejścia do terapii w ogóle, przy jednoczesnym zindywidualizowaniu każdego programu terapii. Nauka poprzez zabawę, wielokierunkowość etapów terapii, bogactwo materiałów nawiązujących do rzeczywistości i otoczenia dziecka, elastyczność wobec jego zaburzeń i niedomagań tworzy program terapii całościowej.  Wielką zaletą terapii neurobiologicznej i nauki czytania jest fakt, że bardzo czynnie muszą uczestniczyć w niej Rodzice, którzy  ćwicząc  z dzieckiem w domu, widzą efekty pracy swojej i terapeuty.

Wprowadzenie wczesnej nauki czytania wraz z metodą krakowską do codziennej pracy mojego zaprzyjaźnionego  przedszkola Zielony Krokodyl ma na celu  lepsze przygotowanie najmłodszych  do dalszej edukacji przedszkolno- szkolnej, do poprawy funkcji poznawczych, a co za tym idzie komunikacji językowej : mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem….w przyszłości.Obecność logopedy i możliwość przeprowadzenia na terenie przedszkola takiej terapii/zajęć w rytmie regularnym  daje większe szanse powodzenia; a w praktyce ułatwia również codzienność rodzinom, które nie muszą dowozić dzieci do kolejnych ośrodków terapeutycznych. Mnie daje możliwość diagnozowania …bardzo szerokiego 🙂 i szybkiego 🙂 reagowania.

Czy metoda jest idealna ? Oczywiście, że nie ……dlatego ciągle szukam 🙂  !